نرم افزار کورل ساده ترین نرم افزار برای طراحی پوستر و بنر است. در بازار لیزر غیر فلزات تقریبا همه از این برنامه استفاده می کنند. همچنین این نرم افزار در صنعت چاپ جایگاه ویژه ای دارد.